Endret: 23 nov 2019     Opprettet: 21 okt 2019

Retningslinjer for grøntkomiteen

Medlemmer

Komiteen velges av generalforsamlingen for en periode på ett år og skal bestå av min. 3 medlemmer. Komiteen velger selv leder.

Ansvarsområde

Komiteen har ansvar for – i samarbeid med styre og vaktmester:

  • Planlegging, vedlikehold og oppfølging av borettslagets felles grøntområde
  • Arrangere felles dugnad vår og høst
  • Utarbeide oversikt over dugnadsoppgaver innen komiteens ansvarsområde
  • Utarbeide kartskisse over dugnadsansvar med liste over oppgaver, samt holde denne à jour.
  • Om nødvendig oppnevne ”grønttillitsvalgt” i oppgangen

Ved behov, koordinerer leder arbeidet overfor de øvrige komiteer/styret.

Arbeidsmåte og rapportering til styret

Komiteleder innkaller til møter/befaringer. Referater sendes styrer.

Forslag til tiltak som medfører økonomisk utlegg skal sendes styrer til forhåndsgodkjenning.

Dersom styret ikke har opprettet fast avtale med leverandør av varen som foreslås anskaffet, innhenter komiteen selv forslag fra minimum 2 leverandører. Komiteen sender en anbefaling til styret.

Forslag til anskaffelser som medfører større kostnader enn kr. 1 000,- kan komiteen melde til styret innen 31.01 av hensyn til innpassing i budsjettforslaget og behandling på generalforsamlingen.

For at styret og vaktmester skal få en total oversikt over dugnadsbehovet melder komiteen inn oppgaver som den mener kan utføres ved vår og høstdugnad til styret på komiteens møter med styret i mars måned hvert år.

Vårdugnaden bør så vidt mulig være avsluttet innen 1. mai.

Høstdugnaden bør så vidt mulig være avsluttet medio september.

Årsrapportering

En kortfattet årsrapport sendes styret innen 31.01. Rapporten tas med i styrets årsmelding til generalforsamlingen. Rapporten skal inneholde

  • Antall avholdte møter/befaringer
  • Summarisk rapportering av komiteens forslag til tiltak med resultat
  • Oppsummering av dugnadsarbeidet innen komiteens område.

Innen begynnelsen av mars skal det også leveres budsjettforslag til styret.

 

Godkjent på ekstraordinær generalforsamling 05.04.00

Endret på generalforsamling 12.05.03

/?nid=39896