Endret: 23 nov 2019     Opprettet: 21 okt 2019

Retningslinjer for trafikkomiteen

Medlemmer

Komiteen velges av generalforsamlingen for en periode på ett år og skal bestå av min. 3 medlemmer. Komiteen velger selv leder.

 

Ansvarsområde

  • Skal være styrets rådgivere for trafikale forhold i borettslaget
  • Være rådgivende organ for styret vedrørende trafikale og sikkerhetsmessige forhold i garasjeanlegget
  • Ved behov kan trafikkomiteen arrangere dugnad.

Organisering

Komiteleder innkaller til møter ved behov. Det skal være avholdt minst to møter årlig og referater sendes styret. Komiteen skal sammen med styret foreta en løpende vurdering av trafikale forhold i borettslaget. Dersom komiteen finner det påkrevet skal komiteen foreslå endringer knyttet til trafikale og sikkerhetsmessige forhold til styret.

Årsrapportering

Innen 31.januar hvert år skal det utarbeides en årsrapport, som skal tas med i styrets årsmelding til generalforsamlingen. Rapporten skal inneholde:

  • Antall møter/befaringer
  • Komiteens vurdering av den trafikale tilstanden i Sandaker Borettslag
  • Forslag til tiltak og eventuelle forbedringer i prioritert rekkefølge.

Innen begynnelsen av mars skal det også leveres budsjettforslag til styret.

 

Godkjent på ekstraordinær generalforsamling 05.04.00

Endret på generalforsamling 12.05.03

/?nid=39898