Rørprosjektet ferdig

Bytting av vannrør er gjennomført

Sandaker borettslag (OBOS 444)
e-post: sbl444@online.no
Hjemmeside: www.sandaker-borettslag.no 
2017-02-01

 
Rør-prosjektet som omfatter bytting av samtlige vannrør i er ferdig.
Før et prosjekt av denne størrelse settes i gang, foretas det alltid nøye planlegging for at gjennomføringen med den løsningen som er valgt skal bli så god som mulig.
Det er valgt en løsning som skal hindre store skader om en fremtidig lekkasje skulle oppstå.
Alle rørstammer er flyttet ut i trappegang, og føres derfra inn til leilighetene. Det er også satt på automatiske stengeventiler i trappegang, som automatisk stenger om det registreres lekkasje i de enkelte leilighetene.
Hjellnes Consult ble engasjert av utførende entreprenør (Trygg VVS), til å prosjektere rørentreprisen. Utførelsen er utført iht. prosjekteringen. For kvalitetssikring og oppfølging av arbeidet har borettslaget engasjert OBOS-prosjekt, i tillegg har vi engasjert Christiania rør for en utførselskontroll som viste at det ikke var noe avvik, som eks. at rør mv. har riktig dimensjon og at montering for øvrig er korrekt utført. I tillegg har vi i perioden hatt 28 byggemøter hvor fremdriften av prosjektet blir gjennomgått i detalj.
Vi mener derfor at prosjektering og kontroll av at arbeidet som er utført er ivaretatt på en god måte.
I hver etasje er det montert et fordelerskap, hvor både kaldt og varmtvann fordeles ut til leilighetene i aktuell etasje. Samtidig er det etablert varmtvann sirkulasjon til hvert enkelt fordelerskap, noe som sørger for at det alltid skal være 55°C på varmtvannet i hovedstammen. Varmtvann som ligger i rører som går fra fordelerskapet til leilighetene, vil kjøles ned når vannet er stillestående (det ikke tappes vann). Det nedkjølte vannet blir erstattet av varmtvann, når kranene åpnes. For å oppnå korrekt temperatur i kranene må alt nedkjølt vann i rørene erstattes med varmt vann. Dette tar ca. 30 sekunder. Det samme gjelder for kaldt vann. Samtlige leiligheter har tilnærmet lik tappetid.
Vanntrykk
Oslo kommune har valgt standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser, når det gjelder krav og bestemmelser for utførelse av sanitæranlegg. Montering av rør er montert i henhold til gjeldende forskrifter.
Gatetrykket utenfor Sandaker brl. er 7-8 bar. For ivareta kran om vanntrykk på maks 6 bar inn til bygningen, er det i henhold til gjeldende forskrift montert en reduksjonsventil som er justert til 6 bar (ved lite forbruk står trykket på 6 bar, og ved stort forbruk vil dette reduseres til 5,5 bar).
Måling i 8 etasje viser at trykket i vannkranene til leilighetene er målt til 3, 8 bar, noe som er over anbefalt minstekrav som er 3,3 bar. Et termostatbatteri må ha et minstetrykk på 300kPa (3 bar) for å ivareta funksjonen på blandebatteriet.
Temperatur på varmtvannet.
Tappested for varmtvann må ikke gi så høy temperatur at noen skader seg. Anbefalt temperatur i normale boliger er 55°C.
Temperaturen ut fra beredersentralen, til hvert enkelt bygg er mellom 60-64°C.  Sirkulasjonsledning har i snitt 3°C. lavere temperatur, etter ca. 30 sekunder skal varmtvannet i kranene ha en temperatur på omkring 55°C, normal temperatur på varmtvann anses derfor å være ivaretatt.
Når det gjelder varierende temperatur kan dette skyldes gamle armaturer (kraner)/armatur av dårlig kvalitet, som fører til at det blir overslag mellom varmtvann og kaldtvann med den konsekvens at varmtvannet ikke fungerer som det skal (ujevn temperatur).
I fordelerskapet er det montert tilbakeslagsventiler på kaldt og varmtvann til hver leilighet for at slike overslag kun får konsekvens for den leiligheten som har et slikt overslag.
Når det gjelder tappetid før leilighetene får varmt eller kaldt vann så har dette sammenheng med valgt utførelse. Begrunnelsen for valgt løsning er som nevnt ovenfor knyttet til vannsikkerhet, dvs. redusere fare for vannskade. Det kan nevnes at borettslaget har fått betydelig reduksjon av forsikringspremien som en konsekvens av at nye rør er montert.
Vi setter pris på tilbakemeldinger og håper at spørsmålene som er stilt i e-posten er besvart tilstrekkelig. Nøl ikke å ta kontakt dersom det er flere spørsmål.

Asbjørn Hagerupsen
styreleder